Posted on

smok ถึง ปี คริสต์ศักราช 2012 จากปริมาณร้อยละ 4.7 

smok
smok


ถึง ปี คริสต์ศักราช 2012 smok จากปริมาณร้อยละ 4.7 เป็นปริมาณร้อยละ 10.0 ต้นสายปลายเหตุหนึ่งที่ชมรมกับการเพิ่มขึ้นของนักดูดวัยรุ่นเป็นการตลาดที่เย้ายวน
ให้วัยรุ่นกลุ่มนี้พอใจในสินค้า smok (Grana, 2013 : 135)ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีการดีไซน์ที่ล้ำสมัย งดงาม มีชีวิตชีวารวมทั้งกลิ่น
ที่มากมาย ได้แก่ กลิ่นไม่นต์ กลิ่นผลไม้ กลิ่นช็อกโกแลตวานิลลา วัวล่า (Mc Queen et al., 2011 : 860-861) ส่งผลการ
เรียนพบว่า ปริมาณร้อยละ 90.0 ของคนที่ดูดบุหรี่จะเริ่มดูดตั้งแต่เป็นวัยรุ่น (Cho, Shin, & Moon, 2011 : 542)
การศึกษาเล่าเรียนของโช, เคยชิน รวมทั้งมูน (Cho, Shin, & Moon,2011 : 542-543) ได้เรียนรู้แหล่งข้อมูลแล้วก็ต้นสายปลายเหตุที่ส่งผลต่อการ
ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในกรุ๊ปผู้เรียนประเทศเกาหลี จ�ำนวน 400 คน โดยพบว่าแหล่งข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต ปริมาณร้อยละ 46.4 จากสหายปริมาณร้อยละ27.9 โดยบุคคลที่ทรงอิทธิพลสูงที่สุดเป็น เพื่อนฝูงเป็นแรงกดดันแล้วก็สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้วัยรุ่นเข้าไปข้องแวะกับการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้ายิ่งไปกว่านี้โช, เคยชิน รวมทั้งมูน (Cho, Shin, & Moon, 2011 : 544-546) ได้เรียนเด็กนักเรียนม.ต้นรวมทั้งมัธยมปลาย จ�ำนวน 4,321 คน พบว่าเหตุที่เกี่ยวพันเป็น เพศการยินยอมรับของกรุ๊ปเพื่อนพ้อง ความรู้สึกว่าไม่พอใจของชีวิตในสถานศึกษามีสมาชิกในครอบครัวดูดบุหรี่ แล้วก็เคยดูดบุหรี่มาก่อน ทั้งปวงเป็นเหตุรีบให้วัยรุ่นต้องการทดสอบการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า สอดคล้องกับการเรียนในประเทศไทยของ พื้นแผ่นดิน เก่งการนำนิช (2551 :ออนไลน์) ได้ส�ำรวจความประพฤติปฏิบัติการสูบยาสูบของวัยรุ่นหญิงไทยปีพุทธศักราช 2551 ที่ส�ำรวจในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 13 – 25 ปี จ�ำนวน3,093 คน พบว่าวัยรุ่นหญิงเริ่มดูดบุหรี่อายุต�่ำกว่า 12 ปีจำนวนร้อยละ 10.2 รวมทั้งเริ่มดูดอายุระหว่าง 12 – 13 ปี ปริมาณร้อยละ 21.2โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นหญิงระดับมัธยมต้น เริ่มดูดอายุต�่ำกว่า 12 ปี มากยิ่งกว่าปริมาณร้อยละ 16.9 และก็จำนวนร้อยละ 42.1 ดูดเกือบจะ
ทุกวี่ทุกวัน เหตุผลของการสูบยาสูบในกลุ่มวัยมัธยมต้นบอกเหตุผลว่า เพื่อนพ้องสารภาพเยอะที่สุดปริมาณร้อยละ 39.0 รองลงมาเป็น
เครียด ปริมาณร้อยละ 26.9 ส่วนกลุ่มวัยมัธยมปลายและก็ระดับอุดมศึกษาบอกเหตุผลว่าเป็นบรรทัดฐานของกรุ๊ปเยอะที่สุด
รองลงมา เป็นเพื่อนฝูงเห็นด้วยปริมาณร้อยละ 30.1วัยรุ่นเป็นวัยที่ไปสู่เทคโนโลยีได้ง่าย ยาสูบกระแสไฟฟ้า
เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่มีจ�ำหน่ายบนโลกอินเตอร์เน็ต แล้วก็มีวางจ�ำหน่ายในห้างทั่วๆไป (Grana. 2013 : 135)กลยุทธ์ทางการตลาดใช้คนที่ใครๆก็รู้จักในสังคมสำหรับในการช่วยเหลือแนวทางการขายการออกแบบรูปลักษณ์ สี และก็กลิ่น เป็นสิ่งเย้ายวนใจวัยรุ่นให้มีมุมมองที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ (Peper., et al. 2013 : 146-147) รวมทั้งท�ำให้วัยรุ่นรับทราบว่าสามารถใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในที่ชุมชนได้ โดยที่วัยรุ่นมิได้ใส่ใจเลยว่าจะท�ำให้เขาติดนิโคตินได้ (Pepper.,et al. 2013 : 147, Sutfin., et al. 2013 : 220)
นอกจากนั้นมีการเรียนรู้ของเบปเปอร์ รวมทั้งภาควิชา(Pepper., et al, 2013 : 146-150) เล่าเรียนการตระหนักทราบของ
วัยรุ่นชาย แล้วก็ความยินดีที่จะทดสอบดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้า ผลวิจัยพบว่าวัยรุ่นที่ดูดบุหรี่เต็มอกเต็มใจที่จะทดลองยาสูบกระแสไฟฟ้ามากยิ่งกว่า
วัยรุ่นที่ไม่ดูด คิดเป็น ปริมาณร้อยละ 74.0 แล้วก็จำนวนร้อยละ 13.0 ตามล�ำดับและก็พบว่ามีแทบ 1 ใน 5 คิดเป็นปริมาณร้อยละ 18.0 ของวัยรุ่นมีความสมัครใจที่จะทดสอบดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้า สอดคล้องกับการศึกษาเล่าเรียนของซัทฟิน และก็แผนก (Sutfin., et al. 2013 : 214-221) ที่ค้นพบว่านิสิตชายใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามากยิ่งกว่านิสิตหญิง โดยเหตุนั้นผู้ชายก็เลยมีการเสี่ยงที่จะเริ่มดูดบุหรี่ รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการต่อว่าดยาสูบมากยิ่งขึ้น…